ODENSE MURERLAUG VEDTÆGTER af 15. november 2016

§1 Navn, hjemsted
Lokalforeningens navn er ODENSE MURERLAUG (Odense Murermesterforening), i det følgende kaldet LAUGET.
LAUGET´s hjemsted er Odense

§2 Formål
LAUGET´s formål er:
a. at virke for højnelse af solidaritets- og kollegialitetsfølelsen mellem medlemmerne
b. at formidle kontakten mellem medlemmerne og arbejdsgiverorganisationer.
c. At fremme medlemmernes fælles interesser og rettigheder

§3 Optagelse
Som MEDLEM af LAUGET kan efter ansøgning til bestyrelsen og godkendelse herfra optages føl-gende virksomheder:
Personligt drevne virksomheder
Interessentselskaber
Kapitalselskaber i form af iværksætterselskaber, P/S selskaber, anpartsselskaber og aktie-selskaber.
der driver lovlig virksomhed som murermester, entreprenør eller bygge- og anlægsvirksomhed, og hvilken virksomhed er medlem af enten Dansk Byggeri eller Dansk Håndværk eller indenfor 12 måne-der efter optagelsen bliver medlem af en af disse. Opnås der medlemskab som virksomhed, deltager hver virksomhed med 1 person i de anliggender, hvor medlemmerne efter vedtægterne eller på andet grundlag har mulighed for at deltage. Hver virksomhed kan maksimalt have ét medlemskab.
Som PERSONMEDLEM kan efter ansøgning til bestyrelsen og godkendelse optages ansatte i en af ovennævnte virksomheder, der opfylder betingelsen for medlemskab forudsat, at vedkommende ikke er medlem af en under LO hørende lønmodtagerorganisation. Det er for personmedlemskab ikke en betingelse, at den virksomhed, som den pågældende person er ansat i, er MEDLEM. PERSONMED-LEMMER deltager i de anliggender, hvor medlemmerne efter vedtægterne eller på andet grundlag har mulighed for at deltage.
Der betales for hvert MEDLEM og PERSONMEDLEM indskud og kontingent til lauget. Der henvises i øvrigt til § 9.
Ansøgning om optagelse fremsendes til bestyrelsen for Odense Murerlaug, der herefter træffer beslut-ning om, hvorvidt den pågældende kan optages som medlem af Odense Murerlaug.

§4 Seniormedlemmer
1. Når et medlem eller et personmedlem ophører med at være erhvervsaktiv efter at være fyldt 60 år, kan vedkommende overgå til at være hvilende medlem (i disse love betegnet senior-medlem) dette skal gøres skriftligt. Et seniormedlem har ret til at overvære LAUGET´s sam-menkomster, møder og generalforsamling.
2. Seniormedlemmer har stemmeret i foreningen
3. Såfremt et aktivt medlem inden han er fyldt 60 år bliver erhvershæmmet kan han søge om seniormedlemsskab, dette vil afgøres af bestyrelsen.
4. Seniormedlemmer kan vælges til bestyrelsen til den til enhver tid gældende valgbarhedsal-der.

§ 5 Ophør
Udtrædelse af LAUGET kan kun ske med 6 måneders skriftlig varsel til en 1. juli, idet udmeldelse dog ikke kan finde sted under en arbejdskonflikt, eller før der er gået to år efter, at medlemmet har modta-get kofliktunderstøttelse.
Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse dog ske med skriftligt varsel til ud-gangen af det kalenderkvartal, hvori virksomheden afhændes eller ophører.
Et medlem, hvis bo tages under konkursbehandling, tvangsakkort eller – ved dødsfald – tages under behandling som gældsfragåelsesbo, udtræder af foreningen fra den dag, hvor der afsiges konkursde-kret, henholdsvis åbnes forhandlinger om tvangsakkord eller påbegyndes behandling som gældsfra-gåelsesbo, medmindre boet inden tre uger herefter erklærer, at det vil indtræde i medlemsforholdet. – Der betales dog kontingent til udgang af det kalenderkvartal, hvori udtrædelsen sker.
Medlemskabets ophør – uanset årsagen, medfører ikke, at medlemmet eller dettes arvinger tilkommer nogen andel af foreningens formue.
I det omfang et MEDLEM eller et PERSONMEDLEM under medlemskabet ikke længere måtte opfylde betingelsen for medlemskab, ophører medlemskabet 12 måneder efter, at betingelserne ikke længere er opfyldt, medmindre medlemmet har misligholdt sine forpligtelser overfor Lauget. Har medlemmet misligholdt sine forpligtelser, ophører medlemskabet, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom dog således at bestyrelsen ikke kan tilsidesætte kravene til medlemskab. Bestyrelsens beslutning er
endelig.
Udtræder et MEDLEM og uanset årsag hertil, tilkommer der ikke den udtrædende nogen krav på tilba-gebetaling af indskud, kontingent, andel af formue eller lignende.

§6 Eksklusion
Et medlem kan indstilles til eksklusion af LAUGET i følgende tilfælde
a. Såfremt et MEDLEM – PERSONMEDLEM eller SENIORMEDLEM står i restance med kon-tingent eller andre pligtige ydelser.
b. Når vedkommende efter skriftlig advarsel ikke overholder de for LAUGET gældende love/vedtægter, og generalforsamlingsbeslutninger, eller på ukollegial måde modarbejder LAUGET og sine kollegers interesse
Ved eksklusionen af LAUGET, mister vedkommende enhver rettighed overfor LAUGET.
Vedkommende er dog forpligtet at udrede alle påhvilende ydelser til LAUGET indtil tidspunktet for eks-klusionen. Restancer, bøder m.v. kan inddrives ad rettens vej

§7 Medlemsrettigheder
Ethvert MEDLEM, PERSONMEDLEM og SENIORMEDLEM, der har opfyldt sine forpligtelser over for LAUGET, er medlem af:
a. HAANDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENINGEN i Odense, jfr. dennes lov
Et aktivt MEDLEM betegnes som en person som er erhvervsaktiv, det vil sige har eget firma, eller er ansat i et firma som er medlem af en arbejdsgiverorganisation og Odense Murerlaug. Og er på løn-ningslisten i det pågældende firma

§8 Indskud, Kontingent, Tilskud
Ved optagelse i LAUGET betales et af generalforsamlingen fastsat indskud.
Kontingent til LAUGET fastsættes på generalforsamlingen, evt. på en ekstraordinær generalforsam-ling.
Æresmedlemmer er kontingentfri.
Erhvervsaktive medlemmer over 65 år betaler seniormedlemskontingent.
LAUGET kan udbetale tilskud til bestemte formål – Tilskudets art og størrelse godkendes ved en gene-ralforsamlingsbeslutning.

§9 Forpligtelser, Licitationsbestemmelser, Indbyrdes forpligtelser, Antagelse af medar-bejdere, Ankenævn
MEDLEMMER, PERSONMEDLEMMER og SENIORMEDLEMMER forpligter sig til at overholde disse love og de af LAUGET valgte organer trufne beslutninger, herunder navnligAktive medlemmer skal være medlem af en arbejdsgiverorganisation, der har landsdækkende overenskomst med lønmodta-gerorganisationer, der repræsenterer firmaets ansatte. Arbejdsgiverorganisationen skal stå inde for en garantiordning.

§10 Overtrædelse af Lovene, Bøder, Uoverensstemmelse, Voldgift
Ved overtrædelse af bestemmelserne i disse love kan medlemmer ifølge en generalforsamlingsbeslut-ning ved stemmeflerhed, idømmes en bøde.
Bøde kan også idømmes den, der på en eller anden måde svigter det ved sin underskrift som Laugs-medlem givne ord og løfte om at overholde såvel disse love, som de ved den lovlig indvarslet general-forsamling i LAUGET´s interesse vedtagne bestemmelser angående et eller andet arbejde. Bødernes størrelse fastsættes af bestyrelsen under hensyn til såvel forseelsens art som virksomhedens stør-relse.
Alle bøder, der idømmes i henhold til disse love, tilfalder LAUGET´s kasse.
Uoverensstemmelse mellem LAUGET´s medlemmer indbyrdes eller mellem enkelte medlemmer og LAUGET angående forhold, som vedrører faget eller LAUGET, henvises til bestyrelsens mægling.

§11 Generalforsamling, Ekstraordinær generalforsamling, Dirigent, Afstemning, Valgbar-hedsalder, Mødepligt
Generalforsamlingen er LAUGET´s højeste myndighed. – Hvad der vedtages på en generalforsamling er bindende for alle medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ultimo marts må-ned. Samtlige medlemmer indkaldes pr. brev eller mail med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen, der udsendes sammen med indkaldelsen skal minimum omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Oldermandens beretning
3. Forelæggelse af LAUGET´s regnskab
4. Fastsættelse af kontingenter, tilskud, bøder m.v.
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. (pension til ikke-omu-medlemmer)
9. Eventuelt

Eventuelle medlemsforslag, der ønskes optaget på dagsordenen eller behandlet under pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.
Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af bestyrelsen, eller ved skriftlig henvendelse fra 10 medlemmer til LAUGET med angivelse af forhandlingsemnet.
Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent (bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage valg) Alle afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen, eller 1 medlem forlanger det. Ingen sag kan sættes under afstemning på generalforsamlingen, uden at den er opført på den ud-sendte dagsorden, medmindre det drejer sig om en sag, der efter bestyrelsens skøn bør afgøres straks.
Til gyldig stemmeafgivning kræves personligt møde, og ethvert medlem har een stemme. Ingen virk-somhed kan være repræsenteret med mere end een person i LAUGET´s bestyrelse. For at en gene-ralforsamlings beslutninger kan have gyldighed, skal en trediedel af LAUGET´s medlemmer være til stede, og da kan sager, der ikke går ud på ændringer i eller tilføjelser til disse love vedtages med sim-pel stemmeflertal. – Sager, der tilsigter ændring af lovene, kræver dog to tredjedele af de mødtes stemmer.
Hvert MEDLEM, PERSONMEDLEM og SENIORMEDLEM har på generalforsamlingen 1 stemme.
Et MEDLEM sammen med PERSONMEDLEMMER fra samme MEDLEM samt personmedlemmer fra én og samme virksomhed, hvad enten virksomheden er medlem eller ej, kan maksimalt på generalfor-samlingen afgive 25% af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer. Det MEDLEM eller det/de PERSONMEDLEM/MER, som er senest indmeldt, og som i givet fald udgør en stemme over 25%, har ingen stemmeret.
Er ikke tilstrækkeligt antal medlemmer mødt, indvarsles inden 14 dage og med et varsel af 4 dage til en ny generalforsamling. – de der vedtagne beslutninger har fuld gyldighed uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.
De ved generalforsamlingen førte forhandlinger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten og de ved generalforsamlingen tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Alt, hvad der oplyses, forhandles eller vedtages på en generalforsamling, må i intet tilfælde omtales udenfor LAUGET.
Intet medlem, der opfylder LAUGET´s valgbarhedsalder kan undslå sig for at modtage valg til et af LAUGET´s tillidshverv. – Genvalg kan finde sted, men ingen er pligtig at modtage genvalg.
Valgbarhedsalderen til LAUGET´s bestyrelse er 75 år.
Valgbarhedsalderen til LAUGET´s andre tillidshverv er for medlemmer, personmedlemmer og senior-medlemmer 75 år.
Medlemmer, der udebliver fra LAUGET´s generalforsamlinger uden at meddele LAUGET´s kontor dette, ifalder en bøde, fastsat af generalforsamlingen. – Undtaget herfra er seniormedlemmer.

§ 12 Bestyrelsen, Suppleanter, Ansvar, Kompetance, Diæter, Administration
Bestyrelsen, der repræsenterer LAUGET, vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og består af 5 medlemmer. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlem-mer. Uanset valgperioden kan generalforsamlingen afsætte et bestyrelsesmedlem og indvælge nyt bestyrelsesmedlem, hvilket nyvalgt bestyrelsesmedlem i givet fald vælges for en periode, svarende til den periode frem til, at det afsatte bestyrelsesmedlem skulle have været på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig straks hvert år efter generalforsamlingen med oldermand, viceoldermand og sekretær og 2 menige bestyrelsesmedlemmer.
På generalforsamlingen vælges tillige hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrel-sen, eller såfremt et bestyrelsesmedlem er inhabil i beslutninger.
Indtræder en suppleant i bestyrelsen til erstatning for et udtrådt bestyrelsesmedlem, indtræder supple-anten som bestyrelsesmedlem i det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.
I tilfælde af at oldermanden udtræder, indtræder viceoldermanden som ny oldermand, og bestyrelsen vælger herefter blandt medlemmerne ny viceoldermand.
I tilfælde af at sekretæren udtræder af bestyelsen, vælger bestyrelsen blandt medlemmerne ny sekre-tær.
Valgbar til bestyrelsen er personer, som et MEDLEM udpeger som repræsentant for sig, PERSON-MEDLEMMER og SENIORMEDLEMMER.
Til bestyrelsen kan alene vælges kandidater fra forskellige virksomheder, der er MEDLEM, eller fra en virksomhed, som kunne være MEDLEM. En virksomhed kan således ikke hverken som MEDLEM eller via PERSONMEDLEMMER besætte mere end én plads i bestyrelsen.
Kun bestyrelsens medlemmer eller medlemmer udpeget af bestyrelsen kan varetage LAUGET´s inte-resser overfor foreninger som bestyrelsen har mandat til, samt er selvskrevne til at være stemmebæ-rere til regionsrepræsentantskabsmøder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol med referat over de forhandlinger og drøftelser, der har været i bestyrelsen, hvilken protokol underskrives af de fremmødte bestyrelsesmed-lemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsesmøder indkaldes af oldermanden med passende varsel, så ofte han finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen har ansvar for LAUGET´s midler og for LAUGET´s drift.
LAUGET hæfter kun for sine forpligtelser med den LAUGET til enhver tid henhørende formue. – Det påhviler ikke LAUGET´s medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Til at tegne LAUGET kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. – Bestyrelsen udsteder prokura til to bestyrelsesmedlemmer. Vedrørende bank-, sparekasse-, obligations- og lignende om-sætningsaktiver kræves ovennævnte to bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Alle modtagne checks skal indsættes på LAUGET´s bankkonto.
Bestyrelsen kan udbetale diæter eller andet vederlag til de af LAUGET´s medlemmer, der udfører et specielt hverv for LAUGET.
Til at varetage LAUGET´s daglige administrative arbejde, kan bestyrelsen ansætte en person, der ud-fører det fornødne arbejde efter bestyrelsens anvisning og give denne person fuldmagt til pengeover-førsler.

§ 13 Regnskaber, Revision
For LAUGET´s kasse føres et nøjagtigt og udtømmende regnskab over drift og formue.
Regnskabsåret er kalenderåret
Til at revidere LAUGET´s regnskaber vælges der af generalforamlingen to revisorer og to suppleanter udenfor bestyrelsen, hvoraf en revisor og en revisorsuppleant afgår hvert andet år. – Valgene sker på den ordinære generalforsamling. – Disse revisorer gennemgår og reviderer sammen med en af besty-relsen aftaget statsautoriseret revisor LAUGET´s regnskaber, der skal forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Revisorerne og den statsautoriserede revisor er berettiget til at foretage uanmeldte kasseeftersyn, og sådanne skal foretages mindst 1 gang årligt. Bestyrelsens med-
lemmer har til enhver tid ret til at forlange forelagt regnskaber, bilag, kasse, værdipapirer, bank – og sparekassebøger.
Revisorernes bemærkninger til regnskaberne indføres i revisionsprotokollen, der forelægges på et be-styrelsesmøde og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Årsregnskaberne underskrives af bestyrelsen, forinden regnskabets forelæggelse for generalforsamlingen.

§ 14 Laugets midler, Begravelseshjælp
LAUGET´s midler anbringes i en anerkendt bank eller sparekasse, i obligationer, aktier, fonde, legater eller i fast ejendom, når der efter bestyrelsens skøn er fuld tilstrækkelig sikkerhed.
Ovennævnte midler må ikke føres til genstand for udlån til medlemmer af enhver kategori og heller ikke anvendes til fordel for enkelte medlemmer. Ved et medlems død udbetales af kassens midler en begravelseshjælp, som fastsættes på generalforsamlingen.

§ 15 Laugets opløsning
Opløsning af ODENSE MURERLAUG kan kun ske, når det vedtages på en generalforsamling af tre fjerdedele af de fremmødte medlemmer og mindst to tredjedele af LAUGET´s medlemmer er til stede. Vedtages forslaget med tre fjerdedeles majoritet, men mindre end to tredjedele af medlemmerne er mødt, kan forslaget genfremsættes på en ny generalforsamling, der indkaldes med mindst 2 og højst 6 ugers varsel.
På denne generalforsamling kan forslaget vedtages endeligt med tre fjerdedeles flertal blandt de frem-mødte medlemmer.
Bringes ODENSE MURERLAUG til ophør, har medlemmerne intet krav på andel af LAUGET´s midler. Den til den tid siddende bestyrelse forpligtes til, såfremt opløsning vedtages, at afvikle alle LAUGET´s påhvilende forpligtelser, inddrage mulige fordringer snarest, og derefter lade affatte og revidere et regnskab over LAUGET´s midler.
Bestyrelsen forpligtes til at udarbejde forslag til oprettelse af Fonde til fordel for et samfundsnyttigt for-mål, såvidt muligt med tilknytning til faget, men således at Fonden påtager sig UNDERSTØTTELSES-FONDEN´s forpligtelser.
Udkast til Fondsvedtægter skal udfærdiges, forinden forslag om ophævelse fremsættes.
Fondens første bestyrelse udpeges af LAUGET´s bestyrelse.
Den ene af Fonden´s bestyrelsesmedlemmer skal udpeges af det offentlige.

§ 16 Ikrafttræden
Således vedtaget på ODENSE MURERLAUG´S Ekstraordinære generalforsamling den 15. november 2016